ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမား ရေးရာကော်မတီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ရေးရာကော်မတီ(၁၀)ခု ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမား ရေးရာကော်မတီသည်လည်း တစ်ခု အပါအဝင် ဖြစ်ပါသည်။ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌမှာ ဒေါက်တာကျော်ကျော်၊ အတွင်းရေးမှူးမှာ ဒေါ်မူမူခင်တို့ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင် (၁၃) ဦးဖြင့် အောက်ပါ အတိုင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်- (က)    ဒေါက်တာကျော်ကျော်         ရေတာရှည်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)       ဥက္ကဋ္ဌ (ခ)     ဒေါ်နွယ်နီဝင်း                     ဖြူးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)                  အဖွဲ့ဝင် (ဂ)     ဦးဝင်းနိုင်                           ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)       အဖွဲ့ဝင် (ဃ)    ဦးအောင်အောင်                  မင်းလှမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)              အဖွဲ့ဝင် (င)     ဦးသက်ဝင်းလှိုင်                  […]

Read More…