စက်မှု၊ လျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

တာဝန်

၁။ စက်မှု၊ လျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) ကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေစာရင်းတွင် ပါဝင်သည့်
(၁) တိုင်းဒေသကြီး စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
(၂) တိုင်းဒေသကြီး မြန်မာ့လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း
(၃) တိုင်းဒေသကြီး လမ်းဦးစီးဌာန
(၄) တိုင်းဒေသကြီး မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း
(၅) တိုင်းဒေသကြီး ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
(၆) တိုင်းဒေသကြီး လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ညှိနှိုင်းမှုဌာန
(၇) တိုင်းဒေသကြီး ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
(၈) တိုင်းဒေသကြီး မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန
(၉) တိုင်းဒေသကြီး မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
(၁၀) တိုင်းဒေသကြီး မီးရထား တိုင်း(၅၊၆)
(၁၁) တိုင်းဒေသကြီး လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန
(၁၂) တိုင်းဒေသကြီး ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန
(၁၃) တိုင်းဒေသကြီးပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနတို့၏ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေများကို လေ့လာစိစစ်ခြင်း၊ တွေ့ရှိချက်များကို စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ကော်မတီနှင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဥပဒေကြမ်းနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းအဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်သို့ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ခ) သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ လေ့လာခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ထိန်းညှိခြင်း၊ ပူးပေါင်းကူညီခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဂ) သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အသီးသီးရှိ ဌာနအဖွဲ့အစည်းများက ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည့် ဥပဒေများကို စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာ၍ ပယ်ဖျက်ရန်၊ ပြင်ဆင်ရန်၊ အသစ်ပြဋ္ဌာန်းရန် များရှိပါက တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီနှင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အသီးသီးနှင့်ပတ်သက်သော တိုင်ကြားစာများကို လေ့လာစိစစ် ခြင်း၊ လိုအပ်ပါက တွေ့ဆုံခြင်း၊ မေးမြန်းခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကြားနာခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြအစီရင်ခံရမည်။
(င) ကော်မတီသည် စက်မှု၊ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် စောင့်ကြည့်ထိန်းညှိ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးရမည်။
(စ) တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဆက်သွယ်ရေးနည်းစနစ်ကောင်းများ၊ ပို့ဆောင်ရေး ယာဉ်လိုင်းများ၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများ၊ လမ်းဝင်ဆောင်ရေးကောက်ခံသည့်ဂိတ်များ၊ လမ်းအဆင့်မြှင့်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ စောင့်ကြည့်ထိန်းညှိကူညီဆောင်ရွက် ပေးရမည်။
(ဆ) တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ရေကြောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိစ္စရပ်များ၊ မြစ်ချောင်းဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကိစ္စရပ်များနှင့် ဆိပ်ခံ၊ ဆိပ်ကမ်းများဖြစ်ထွန်းလာရေးတို့အတွက် စောင့်ကြည့်ထိန်းညှိကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
(ဇ) ကော်မတီသည် လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်စပ်သက်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအား ဖိတ်ကြား၍ မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်သည်။
(ဈ) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်က အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့် တာဝန်များကို    ထမ်းဆောင်ရမည်။

လုပ်ပိုင်ခွင့်

၁။ စက်မှု၊ လျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) ကော်မတီအစည်းအဝေးများကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်။
(ခ) ကော်မတီက အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍-
(၁) ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် အတွင်းရေးမှူးကသော် လည်းကောင်း၊ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးမရှိလျှင် ကော်မတီဝင် တစ်ဦးဦးကသော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်သို့ တင်ပြရမည်။
(၂) ယင်းသို့တင်ပြရာတွင် ကော်မတီဝင်များသည်လည်း အစီရင်ခံစာကို သဘောတူကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရပါမည်။ သို့ရာတွင် ခြွင်းချက် သို့မဟုတ် သဘောထားကွဲလွဲချက်များရှိပါက ထိုခြွင်းချက် သို့မဟုတ် သဘောထားကွဲလွဲချက်များကို ရေးသားဖော်ပြ၍ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အစီရင်ခံစာတွင် ပူးတွဲဖော်ပြနိုင်သည်။
(၃) အစီရင်ခံစာကို တင်ပြပြီးနောက် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သတ်မှတ်သည့် နေ့တစ်နေ့တွင် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးကသော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူး မရှိလျှင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးဦးကသော်လည်းကောင်း အစီရင်ခံစာကို ဆွေးနွေးစဉ်းစားရန် အဆိုတင်သွင်းရမည်။
(၄) အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ပြင်ဆင်ချက်များ ပြုလုပ်ခွင့်မရှိ။
(၅) အစီရင်ခံစာကို ဆွေးနွေးစဉ်းစားပြီးသောအခါ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးကသော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးမရှိလျှင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးဦးကသော် လည်းကောင်း အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်က သဘောတူလက်ခံရန် အဆို တင်သွင်းရမည်။
(ဂ) ကော်မတီဝင်များသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို မဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသည်။
(ဃ) လွှတ်တော်ကော်မတီအများဆုံး (၂)ခုအထိသာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(င) ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန်အတွက် ခိုင်လုံသော အကျိုးအကြောင်း ဖော်ပြလျက် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

ရပိုင်ခွင့်

၁။ စက်မှု၊ လျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ရပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(က) ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်အရဖြစ်စေ၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီရုံးစိုက်ရာဒေသတွင် ရောက်ရှိရာ၌ လည်းကောင်း၊ ကော်မတီ၏ တာဝန်အရ ခရီးသွားလာရာ၌လည်းကောင်း စရိတ်ခံစားခွင့်ရှိသည်။
(ခ) ကော်မတီဝင်များသည် ကော်မတီအစည်းအဝေးများတွင် ဆွေးနွေးတင်ပြချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေမှအပ အခြားဥပဒေအရ အရေးယူခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။ ထို့အပြင် ကော်မတီဝင် အားလုံးသည် လွှတ်တော်ကသတ်မှတ်သည့် ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။

သက်တမ်း

၁။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ သက်တမ်းနှင့်အညီဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း လိုအပ်ပါက တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီများ၏ သက်တမ်း(၁)နှစ်ပြည့်မြောက်သည့်အခါ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး သင့်လျော်သလို ကော်မတီဝင်များအား ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လဲလှယ်အစားထိုးပေးခြင်းပြုလုပ်ပါမည်။