လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ တိုင်ကြားခံရခြင်းကို ဖြေရှင်းခြင်း

တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ အထွေထွေအရပ်ရပ် တိုင်ကြားစာ/တင်ပြစာများ ရောက်ရှိသည့် နည်းတူ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို တိုင်ကြားသည့် တိုင်ကြားစာများလည်း လက်ခံရရှိလေ့ရှိပါသည်။ ထိုသို့သော တိုင်ကြားစာများရရှိပါက လျစ်လျူရှုခြင်းမရှိဘဲ လိုအပ်သလို အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက လေ့လာစိစစ်ပါသည်။ တိုင်ကြားလေ့ရှိသော အကြောင်းအရာများကို လေ့လာဆန်းစစ်ရာ အောက်ပါအတိုင်း အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်ပါသည်-

(က)    နိုင်ငံရေး/ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ထိုးနှက်လို၍ တိုင်ကြားခြင်း

(ခ)     မိမိအကျိုးစီးပွားထိခိုက်နစ်နာ၍ တိုင်ကြားခြင်း

(ဂ)     လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားကို နားလည်မှုမရှိ၍ တိုင်ကြားခြင်း

တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသည် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအပေါ် တိုင်ကြားသည့် တိုင်ကြားစာများကို လိုအပ်သလိုစိစစ်၍ အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် မလိုသော တိုင်ကြားစာနှင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရမည့် တိုင်ကြားစာဟူ၍ ခွဲခြားပါသည်။ အရေးယူဆောင်ရွက်သည့် တိုင်ကြားစာများတွင် ကာယကံရှင် ကိုယ်စားလှယ်ကိုယ်တိုင် အစီရင်ခံစာတင်ပြစေရန် အကြောင်း ကြားခြင်း၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ လိုအပ်သလိုစိစစ်၍ စုံစမ်းတင်ပြရန် အကြောင်းကြားခြင်း နည်းလမ်း နှစ်ခုဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

ကိုယ်စားလှယ်ကိုယ်တိုင် အစီရင်ခံစာပြန်လည်တင်ပြလာသည့်အခါ တင်ပြသည့် အကြောင်း အရာပေါ် မူတည်ပြီး အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်လို/မလို (သို့မဟုတ်) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာကော်မတီမှ စစ်ဆေးတင်ပြ၍ အကြောင်းကြား သင့်/ မသင့် ထပ်မံဆုံးဖြတ်ပါသည်။

တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အနေဖြင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို တိုင်ကြားလာသော တိုင်ကြားစာများအပေါ် လိုအပ်သလိုစိစစ်ခြင်း၊ အဖွဲ့ဖြင့်စစ်ဆေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သက်တမ်းကာလအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များကို တိုင်ကြားသည့်တိုင်ကြားစာပေါင်း (၅၇)စောင်၊ ကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံစာ တင်ပြစေရန် အကြောင်းကြား ဆောင်ရွက်မှု (၂၀)ကြိမ်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးအစီရင်ခံတင်ပြရန် အကြောင်းကြားမှု(၉)ကြိမ် ရှိခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် သက်တမ်းကာလအတွင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအပေါ် တိုင်ကြားစာများကို လေ့လာစိစစ်ခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် တစ်စုံတစ်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စရပ်များ ပေါ်ပေါက်ခြင်းမရှိဘဲ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်အပေါ် အထင်အမြင်လွဲမှား၍ တိုင်ကြားခြင်းများ သာ ဖြစ်ကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။