ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်နှင့် ရေးရာကော်မတီအလိုက် အစီရင်ခံစာတင်သွင်းဆောင်ရွက်မှုများ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး အကောင်အထည်ဖော်  ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်၍ ရေးရာကော်မတီ (၁၀)ခုကို ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၆ အရ “ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးစဉ်းစားပြီးဖြစ်ပါက ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌသည် အစီရင်ခံစာမူကြမ်းကို ပြုစု၍ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြရမည်”ဟု ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ထားရှိပါသည်။

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယအကြိမ် သက်တမ်းတွင် ကော်မတီများသည် ဒုတိယ ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှစ၍ ပုံမှန်အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အစီရင်ခံစာများ တင်သွင်းကြပါသည်။ ကော်မတီအစီရင်ခံစာများကို (မပျက်မကွက်) ကော်မတီအလိုက် ညှိနှိုင်း၍ အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ပြုစုတင်ပြကြပါသည်-

(၁)     နိဒါန်း

(၂)      ရည်ရွယ်ချက်

(၃)     တင်ပြသည့်ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ချက်များ

(၄)     တွေ့ရှိချက်များ

(၅)     အကြံပြုချက်များ

(၆)     ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ

(၇)     နိဂုံး

ကော်မတီအစီရင်ခံစာများသည် ညှိနှိုင်းထားသော သတ်မှတ်ပုံစံများအတိုင်း အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းရာတွင် အကြံပြုချက်များဟူ၍ သီးခြားဖော်ပြချက်ကို အမြဲတမ်း ထည့်သွင်းဖော်ပြလေ့ရှိပါသည်။

အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်…………………..