တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်နှင့် ဘတ်ဂျက်စိစစ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်နှင့် ဘတ်ဂျက်စိစစ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ စောင့်ကြည့်ထိန်းညှိရေး တာဝန်တွင် တိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေများ အလေအလွင့်မရှိရန်နှင့် ထိရောက်စွာသုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက် လေ့လာစိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်၏ ကနဦးအစောပိုင်းကာလများတွင် တိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေများ စိစစ်ခြင်း တာဝန်ကို စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီတစ်ခုတည်းကသာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကော်မတီတစ်ရပ်တည်းနှင့် စိစစ်ဆောင်ရွက်ရန် ပမာဏ များလွန်းခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေတွင် ပါဝင်သော ဦးစီးဌာနအားလုံး၏ ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်များကို ဆန်းစစ်ရန်ကျယ်ပြန့်လွန်းခြင်း၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ကော်မတီတစ်ရပ်တည်းကသာ ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေကိစ္စကိုသိရှိပြီး ကျန်ရေးရာကော်မတီများ၊ ကျန်သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ လေ့လာခြင်း၊ သိရှိခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းများပြုလုပ်ရန် အခက်အခဲ ရှိခြင်းစသည့် အားနည်းချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှစ၍ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် တိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေများအားစိစစ်ရာ၌ ပိုမိုစနစ်ကျစေရန်နှင့် ရေးရာကော်မတီအားလုံးပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် ရေးရာကော်မတီအားလုံး၏ တာဝန်များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ရေးရာကော်မတီများ၏ တာဝန်များအား ပြန်လည် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ရေးရာကော်မတီတိုင်းသည် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများ၏ ရငွေသုံးငွေများကို စိစစ်၍ စိစစ်တွေ့ရှိချက်များကို စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ ငွေစာရင်းကော်မတီသို့ အကြံပြုပေးပို့ခြင်း၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီမှ လိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စုစည်းပြုစုခြင်းစသည့် အဆင့်တစ်ဆင့်ထပ်တိုး၍ ပြောင်းလဲကျင့်သုံး ခဲ့ပါသည်။ ရေးရာကော်မတီအလိုက် ဘဏ္ဍာငွေစိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန်များ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးမှုကို ကြည့်မည်ဆိုလျှင်-