၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ(၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်-၄)

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ(၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်-၄)

တင်သွင်းသည့်ဌာန/ အဖွဲ့အစည်း    _     စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

အတည်ပြုခဲ့သည့်အစည်းအဝေး     _     ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ(မူကြမ်း)အား စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးက ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည်။

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီက ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ(မူကြမ်း)အား စိစစ်ခဲ့ပြီး ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့သည်။

၂၀၂၀ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ (၄)ရက်နေ့တွင် ဝန်ကြီးချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေ အမှတ်−၄ အဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။

ဥပဒေ………………..