ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သက်တမ်းကာလအတွင်း တောင်ငူမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆောင်ရွက်ချက်မှတ်တမ်းများ

တောင်ငူမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှာ ဦးအေးမင်းဝင်း ဖြစ်ပြီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှာ ဦးမိုးမခ ဖြစ်ပါသည်။

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအေးမင်းဝင်း၏ လွှတ်တော်တွင်းဆောင်ရွက်ချက်များအနေဖြင့် အဆို(၁)ခု၊ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း(၁၀)ခု၊ ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်း(၁၀)ခု စုစုပေါင်း မေးခွန်း(၂၁)ခု မေးမြန်းခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ မေးခွန်းအမျိုးအစားအလိုက်လေ့လာရာတွင် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာမေးခွန်း (၁၂)ခု၊ စောင့်ကြည့်ထိန်းညှိရေးဆိုင်ရာမေးခွန်း (၉)ခုတို့ ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအေးမင်းဝင်း၏ လွှတ်တော်ပြင်ပ နယ်မြေကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ချက်များအနေဖြင့် စုစုပေါင်း(၂၅၉)ကြိမ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ပြည်သူကိုယ်စားပြုရေးဆိုင်ရာ(၇၄)ကြိမ်၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ(၈၂)ကြိမ်၊ အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (၁၀၃)ကြိမ်တို့ ဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမိုးမခ၏ လွှတ်တော်တွင်းဆောင်ရွက်ချက်များအနေဖြင့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း(၂၃)ခု၊ ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်း(၁၀)ခု စုစုပေါင်းမေးခွန်း(၃၃)ခု မေးမြန်းခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ မေးခွန်းအမျိုးအစားအလိုက် လေ့လာရာတွင် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာမေးခွန်း(၂၃)ခု၊ စောင့်ကြည့်ထိန်းညှိရေးဆိုင်ရာမေးခွန်း(၁၀)ခုတို့ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမိုးမခ၏ လွှတ်တော်ပြင်ပ နယ်မြေကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ချက်များအနေဖြင့် စုစုပေါင်း(၂၆၇)ကြိမ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ပြည်သူကိုယ်စားပြုရေးဆိုင်ရာ (၈၀)ကြိမ်၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ(၈၇)ကြိမ်၊ အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (၁၀၀) ကြိမ်တို့ ဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

မေးမြန်းသည့်မေးခွန်းများအားလုံးအပေါ် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ ကတိကဝတ်ပြုမှုမှာ အဆို (၁)ခု၊ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း(၂၆)ခု၊ ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်း(၇)ခု စုစုပေါင်းမေးခွန်း (၃၄)ခု ဖြစ်ပြီး ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် အဆို၊ ကြယ်ပွင့်ပြ၊ ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများအပေါ် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုနှင့် ဆောင်ရွက်ဆဲအခြေအနေအား လေ့လာနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။