ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းသော စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ (၁/၂၀၂၀)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်

အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းသော စီမံကိန်း၊  ဘဏ္ဍာရေးနှင့်

                       ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ (၁/၂၀၂၀)   

နိဒါန်း

၁။      ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် လွှတ်တော်လုပ်ငန်းများအောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဉပဒေပုဒ်မ ၁၆၇၊ အပိုဒ် (က) (ခ) (ဂ) အရ လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆ အရလည်းကောင်း၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၂၊ နည်းဥပဒေခွဲ (က) (ခ) အရ ရေးရာကော်မတီ (၁၀) ခု ဖွဲ့စည်းထားရှိသည့်အနက်  စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီသည်လည်း အပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။

ကော်မတီ၏ရည်ရွယ်ချက်

၂။       ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ကော်မတီသည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျအကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့် ဘဏ္ဍာငွေတောင်းခံမှုလုပ်ငန်းများတွင် ပြည်ထောင်စုမှ သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသည့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စည်းမျည်း၊ စည်းကမ်းများ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်၊ တိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာငွေတိုးမြှင့်ရရှိနိုင်ရန်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုလုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှလွှတ်တော် ပေးအပ် ထားသော တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များအတိုင်း အစဉ်လေးစားဆောင်ရွက်သွားရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်……………………