(၁၄) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများစာရင်း

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လူမှုရေး၀န်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးကြည်ဇင်၊ကျောက်တံခါး(၂)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၅.၁၁.၂၀၁၉၊၁၄/၃-၅-၂

အမေး

ကျောက်တံခါးမြို့နယ် မူလွန်-ဖြူးစုတွင် စာသင်ဆောင် လိုအပ်လျက်ရှိသဖြင့် မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျောင်းဆောင်သစ် လျာထားပေးနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း။

အဖြေ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေခေါင်းစဉ်ဖြင့် အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်အားဖျက်သိမ်း၍(၆၀×၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ် အသစ် ဆောက်လုပ်ရန် မြို့နယ်ဦးစားပေးအမှတ် စဉ်(၁၆)ဖြင့် လျာထား တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါ ကြောင်း။

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လူမှုရေး၀န်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးကြည်ဇင်၊ကျောက်တံခါး(၂)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၅.၁၁.၂၀၁၉၊၁၄/၃-၅-၃

အမေး

ကျောက်တံခါးမြို့နယ် အမက-ဘိုကုန်းတွင် စာသင်ဆောင် လိုအပ်လျက်ရှိသဖြင့် မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျောင်းဆောင်သစ် လျာထားပေးနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း။

အဖြေ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေခေါင်းစဉ်ဖြင့် အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်အားဖျက်သိမ်း၍(၆၀×၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ် အသစ် ဆောက်လုပ်ရန် မြို့နယ်ဦးစားပေးအမှတ် စဉ်(၁၁)ဖြင့် လျာထားတင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါ ကြောင်း။

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လူမှုရေး၀န်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးကြည်ဇင်၊ကျောက်တံခါး(၂)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၅.၁၁.၂၀၁၉၊၁၄/၃-၅-၄

အမေး

ကျောက်တံခါးမြို့နယ် အလက(ခွဲ)-မိချောင်းအိုင်တွင်စာသင်ဆောင်လိုအပ်လျက်ရှိသဖြင့် မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျောင်းဆောင်သစ်လျာထား ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း။

အဖြေ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေခေါင်းစဉ်ဖြင့် အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်အားဖျက်သိမ်း၍(၉၀×၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ် အသစ် ဆောက်လုပ်ရန် မြို့နယ်ဦးစားပေးအမှတ် စဉ်(၁၂)ဖြင့် လျာထားတင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါ ကြောင်း။

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လူမှုရေး၀န်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးကြည်ဇင်၊ကျောက်တံခါး(၂)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၅.၁၁.၂၀၁၉၊၁၄/၃-၅-၅

အမေး

ကျောက်တံခါးမြို့နယ် မူလွန်-ကြာအင်းကုန်းတွင်စာသင်ဆောင်လိုအပ်လျက် ရှိသဖြင့် မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျောင်းဆောင်သစ် လျာထားပေးနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း။

အဖြေ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေခေါင်းစဉ်ဖြင့် အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်အားဖျက်သိမ်း၍(၉၀×၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ် အသစ် ဆောက်လုပ်ရန် မြို့နယ်ဦးစားပေးအမှတ် စဉ်(၁၃)ဖြင့် လျာထားတင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါ ကြောင်း။

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လူမှုရေး၀န်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးကြည်ဇင်၊ကျောက်တံခါး(၂)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၅.၁၁.၂၀၁၉၊၁၄/၃-၅-၆

အမေး

ကျောက်တံခါးမြို့နယ် အလက-သံပုရာခုန်တွင် စာသင်ဆောင်လိုအပ် လျက်ရှိသဖြင့် မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျောင်းဆောင်သစ်လျာထား ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း။

အဖြေ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေခေါင်းစဉ်ဖြင့် တိုးချဲ့ ကျောင်းဆောင် (၁၂၀×၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ် အသစ်ဆောက်လုပ် ရန် မြို့နယ်ဦးစားပေးအမှတ်စဉ်(၂၈)ဖြင့် လျာထားတင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း။

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လူမှုရေး၀န်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးကြည်ဇင်၊ကျောက်တံခါး(၂)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၅.၁၁.၂၀၁၉၊၁၄/၃-၅-၇

အမေး

ကျောက်တံခါးမြို့နယ်မူလွန်-အလယ်ခင်တွင် စာသင်ဆောင် လိုအပ်လျက်ရှိသဖြင့် မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျောင်းဆောင်သစ် လျာထားပေးနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း။

အဖြေ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေခေါင်းစဉ်ဖြင့် တိုးချဲ့ ကျောင်းဆောင် (၆၀×၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ် အသစ်ဆောက်လုပ် ရန် မြို့နယ်ဦးစားပေးအမှတ်စဉ်(၁၂)ဖြင့် လျာထားတင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း။

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လူမှုရေး၀န်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးကြည်ဇင်၊ကျောက်တံခါး(၂)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၅.၁၁.၂၀၁၉၊၁၄/၃-၅-၈

အမေး

ကျောက်တံခါးမြို့နယ် မူလွန်-တောင် သလဲပင်တွင် စာသင်ဆောင် လိုအပ် လျက်ရှိသဖြင့် မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျောင်းဆောင်သစ်လျာထား ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း။

အဖြေ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေခေါင်းစဉ်ဖြင့် အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်အားဖျက်သိမ်း၍(၆၀×၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ် အသစ် ဆောက်လုပ်ရန် မြို့နယ်ဦးစားပေးအမှတ် စဉ်(၉)ဖြင့် လျာထားတင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါ ကြောင်း။

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လူမှုရေး၀န်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးကြည်ဇင်၊ကျောက်တံခါး(၂)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၅.၁၁.၂၀၁၉၊၁၄/၃-၅-၉

အမေး

ကျောက်တံခါးမြို့နယ် မူလွန်-သူဌေးကြီးတွင် စာသင်ဆောင် လိုအပ်လျက် ရှိသဖြင့် မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျောင်းဆောင်သစ် လျာထားပေးနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း။

အဖြေ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေခေါင်းစဉ်ဖြင့်(၆၀×၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ် တိုးချဲ့ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ရန် မြို့နယ် ဦးစားပေးအမှတ်စဉ်(၃၃)ဖြင့် လျာထားတင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်း။

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လူမှုရေး၀န်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးကြည်ဇင်၊ကျောက်တံခါး(၂)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၅.၁၁.၂၀၁၉၊၁၄/၃-၅-၁၀

အမေး

ကျောက်တံခါးမြို့နယ် အမက- ရွာသာယာတွင် စာသင်ဆောင် လိုအပ် လျက်ရှိသဖြင့် မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျောင်းဆောင်သစ်လျာထား ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း။

အဖြေ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေခေါင်းစဉ်ဖြင့် အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်အားဖျက်သိမ်း၍(၆၀×၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ် အသစ် ဆောက်လုပ်ရန် မြို့နယ်ဦးစားပေးအမှတ် စဉ်(၁၀)ဖြင့် လျာထားတင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါ ကြောင်း။

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လူမှုရေး၀န်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးကြည်ဇင်၊ကျောက်တံခါး(၂)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၅.၁၁.၂၀၁၉၊၁၄/၃-၅-၁၁

အမေး

ကျောက်တံခါးမြို့နယ် မူလွန်-အနန်းဘော်တွင်စာသင်ဆောင်လိုအပ်လျက် ရှိသဖြင့် မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျောင်းဆောင်သစ် လျာထားပေးနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း။

အဖြေ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေခေါင်းစဉ်ဖြင့် အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်အားဖျက်သိမ်း၍(၆၀×၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ် အသစ် ဆောက်လုပ်ရန် မြို့နယ်ဦးစားပေးအမှတ် စဉ်(၁၅)ဖြင့် လျာထားတင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါ ကြောင်း။

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လူမှုရေး၀န်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးကြည်ဇင်၊ကျောက်တံခါး(၂)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၅.၁၁.၂၀၁၉၊၁၄/၃-၅-၁၂

အမေး

ကျောက်တံခါးမြို့နယ် မူလွန်-သဲဖြူရွာဟောင်းတွင် စာသင်ဆောင်လိုအပ် လျက်ရှိသဖြင့် မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျောင်းဆောင်သစ်လျာထား ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း။

အဖြေ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေခေါင်းစဉ်ဖြင့် အန္တရာယ်ရှိကျောင်းဆောင်အားဖျက်သိမ်း၍(၆၀×၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ် အသစ် ဆောက်လုပ်ရန် မြို့နယ်ဦးစားပေးအမှတ် စဉ်(၈)ဖြင့် လျာထားတင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါ ကြောင်း။

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လူမှုရေး၀န်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးကျော်ဇေယျ၊ပြည်(၂)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၅.၁၁.၂၀၁၉၊၁၄/၃-၅-၁၇

အမေး

ပြည်မြို့၊မြို့နယ်ဘောလုံးကွင်းပွဲကြည့်စင်များ၊ကွင်းတွင်းသံဇကာအကာအရံများကိုတည်ဆောင်ပေးခြင်း၊ ကွင်းတွင်းမြက်ခင်းပြင်ကိုပြန်လည်ပြုပြင် ပေးနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်း သည့် မေးခွန်း။

အဖြေ

(၂၀၂၀-၂၀၂၁)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိနိုင်ရေးအဆင့်ဆင့်တင်ပြ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လူမှုရေး၀န်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဦးအောင်ကိုမင်း၊ကြို့ပင်ကောက်(၁)

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၅.၁၁.၂၀၁၉၊၁၄/၃-၅-၂၃

အမေး

ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်တွင် မီတာ(၄၀၀) အားကစားကွင်းအားပြုပြင်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း။

အဖြေ

မီတာ(၄၀၀)အားကစားကွင်းအဆင့်မြှင့် တင်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် မြို့နယ် အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ တွက်ချက်၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးကော်မတီမြို့နယ်စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံတင်ပြ၍ (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွင်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိနိုင်ရေးတင်ပြ ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။

 

ဖြေကြားသည့်ဌာန           လူမှုရေး၀န်ကြီးဌာန

မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် – ဗိုလ်မှူးလှမိုးသိန်း၊တပ်မတော်သား

တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၂၅.၁၁.၂၀၁၉၊၁၄/၃-၅-၂၄

အမေး

တောင်ငူမြို့နယ် ဆူးတပ်ကျေးရွာရှိအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း (ခွဲ)ဆူးတပ်၌ စာသင်ဆောင်လိုအပ် လျက်ရှိသဖြင့် ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုပေးနိုင်ရေးအစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း

အဖြေ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ငွေလုံးငွေရင်းခေါင်းစဉ်ဖြင့် (၄၀×၃၀)ပေ Steel Structure (၁)ထပ်အားမြို့နယ်ဦးစားပေးအမှတ်စဉ်(၁)ဖြင့် လျာထားတင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်း။