ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၁၈)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၁/၂၀၁၈)

နိဒါန်း

၁။          ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီကို ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၃၀.၃.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် အသစ်တိုးမြှင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၉)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ပေးအပ်သောတာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို လေးစားလိုက်နာလျက် လွှတ်တော်၏ပုံမှန်အစည်းအဝေးများ ကျင်းပစဥ်အတွင်း စည်းကမ်းကျနရေးနှင့် တက်ရောက်လာသူများ၊ ပျက်ကွက်သူများ၊ ခွင့်တိုင်ကြားမှုများကို စနစ်တကျစီမံဆောင်ရွက်သည့်အပြင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အခွင့်အရေးပြည့်ဝစွာ ခံစားနိုင်ရေးအတွက် ရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေးများ ကျင်းပပြီး သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ အစီရင်ခံတင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။          လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီကို အောက်ပါအတိုင်း ကော်မတီဝင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်−

အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်……..