ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ပြည်သူသို့ သတင်းပြန်ကြားရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ပြည်သူသို့ သတင်းပြန်ကြားရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အနေဖြင့် လွှတ်တော်၏ ပုံမှန်အစည်းအဝေး၊ အထူးအစည်း အဝေး၊ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးကျင်းပဆောင်ရွက်မှုများတွင် အစည်းအဝေးဆောင်ရွက်ချက်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပြည်သူထံသို့ သတင်းပြန်ကြားပေးသကဲ့သို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များ၏ လွှတ်တော်ပြင်ပဆောင်ရွက်ချက်များကိုလည်း အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပြည်သူသို့အစီရင်ခံ သတင်း ပြန်ကြား ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ပြည်သူသို့ သတင်းပြန်ကြားဆောင်ရွက်ရာတွင်  စနစ် (၃)မျိုးဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါသည်- (က)    Facebook Page မှ သတင်းပြန်ကြားခြင်း၊ (ခ)      Website မှ တစ်ဆင့် သတင်းပြန်ကြားခြင်း၊ (ဂ)     သတင်းလွှာပြုစုထုတ်ပြန်၍ ပြန်ကြားခြင်း၊    အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်…………………………… […]

Read More…