ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ရေးရာကော်မတီ(၁၀)ခု ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည်လည်း တစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမှာ ဦးညွန့်ရွှေ၊ အတွင်းရေးမှူးမှာ ဦးညွန့်ဝေ တို့ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင် (၉)ဦးဖြင့် အောက်ပါ အတိုင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်- (က)    ဦးညွန့်ရွှေ                         ပဲခူးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)                 ဥက္ကဋ္ဌ (ခ)     ဒေါ်ရီရီထိုက်                      ဝေါမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)                  အဖွဲ့ဝင် (ဂ)     ဦးတင်ဆန်းဦး(ခ)                ကျောက်ကြီးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)      အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်မင်းဦး (ဃ)    ဦးကျော်ဇေယျ                    ပြည်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)                 အဖွဲ့ဝင် (င)     ဦးဝင်းကို                           မိုးညိုမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)                အဖွဲ့ဝင် (စ)     ဦးထူးခိုင်                           ဇီးကုန်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)            အဖွဲ့ဝင် […]

Read More…