ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိက၀တ်ပြုခဲ့သည့် အဆိုနှင့် အချေများစာရင်း

ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ကျင်းပခဲ့သည့် ဒုတိယပုံမှန် အစည်းအဝေးတွင် ၀န်ကြီးဌာနအလိုက် ကတိက၀တ်ပြုခဲ့သည့် အဆိုနှင့် အချေများစာရင်း […]

Read More…