၂၀၁၁-၂၀၁၂ခုနှစ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ

ပြည်ထာင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် (၁) ၁၃၇၃ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၈ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၉ ရက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်နှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက် ၁။ (က) ဤဥပဒေကို ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။ (ခ) ဤဥပဒေသည် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အကျိုးသက်ရောက်စေရမည်။   ၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်စေရမည်။ (၁) ဒေသန္တရစီမံကိန်းဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလအတွင်း တိုင်းဒေသကြီးအတိုင်းအတာအရ လူမှုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ချမှတ်ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့် ရည်မှန်းချက်များကို ဆိုလိုသည်။ […]

Read More…

ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းနှင့် အ​ဖြေများစာရင်း

ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ကျင်းပခဲ့သည့် ဒုတိယပုံမှန် အစည်းအဝေးတွင် ၀န်ကြီးဌာနအလိုက် ကတိက၀တ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းနှင့် အ​ဖြေများစာရင်း […]

Read More…

ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိက၀တ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများစာရင်း

ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ကျင်းပခဲ့သည့် ဒုတိယပုံမှန် အစည်းအဝေးတွင် ၀န်ကြီးဌာနအလိုက် ကတိက၀တ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများစာရင်း ဖြေကြားသည့်ဌာန     –       စက်မှု၊ လျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် − ဦးမျိုးအောင် ၊ လက်ပံတန်း(၂) တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ − ၁၃.၅.၂၀၁၆ / ၃−၄−၅ [symple_accordion][symple_accordion_section title=”အမေး”] လက်ပံတန်းမြို့နယ်၊ ဓါတ်အားပေးခွဲရုံ၌ ဝန်ထမ်းအင်အားတိုးမြှင့်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ၊[/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”အဖြေ”]လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ခွင့်ပြု(၁၃)နေရာ၌(၂)ဦး ခန့်အပ်ထားပြီး လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်(၅) ခွင့်ပြု (၄)နေရာတွင် အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းခန့် ထားပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးမီ နေ့စား(လိုင်း)-၅ ဦးခန့်ထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် အဆိုပါ လိုင်းဝန်ထမ်းများအား အမြဲတမ်းဝန်ထမ်း ခန့်ထားခွင့်ရရှိပါကရုံးချုပ်သို့ တင်ပြဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊[/symple_accordion_section][/symple_accordion]   ဖြေကြားသည့်ဌာန     –        စက်မှု၊ လျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် − ဦးသက်ဝင်းလှိုင် ၊ […]

Read More…

လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ကတိက၀တ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းနှင့်အဖြေများစာရင်း

ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ကျင်းပခဲ့သည့် ဒုတိယပုံမှန် အစည်းအဝေးတွင် ၀န်ကြီးဌာနအလိုက် ကတိက၀တ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနှင့်အဖြေများစာရင်း […]

Read More…

ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ကတိက၀တ်ပြုခဲ့သည့် အဆိုများစာရင်း

ဒုတိယအကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ကျင်းပခဲ့သည့် ဒုတိယပုံမှန် အစည်းအဝေးတွင် ၀န်ကြီးဌာနအလိုက် ကတိက၀တ်ပြုခဲ့သည့် အဆိုများစာရင်း […]

Read More…