ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၈)

ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာ(၂/၂၀၁၈) နိဒါန်း ၁။          ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီ(၁၀)ခုအနက် (၁)ခုအပါအဝင် ဖြစ်ပြီး ရေးရာကော်မတိတစ်ခုချင်းစီအလိုက် တာဝန်ယူစောင့်ကြည့်ရမည့် အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြိးဌာနများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဝန်ကြီးဌာနအလိုက် ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲမှုများ၊ လွှတ်တော်မေးခွန်း၊ အဆို၊ ကတိကဝတ်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးမှုများ၊ ဥပဒေလုပ်ထုံး/လုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နေမှုများ စသည်တို့ကို စောင့်ကြည့်ထိန်းကျောင်းခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ပြီး အကယ်၍ လိုအပ်ပါက လွှတ်တော်တွင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအလိုက် ခေါ်ယူကြားနာခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရမည့်အပြင် ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးနှင့် ယခုဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး မကျင်းပမီကာလအထိ ဆောင်ရွက်ချက်များအား တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက် ၂။        […]

Read More…

သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီ ဒိုက်ဦးမြို့သို့ ကွင်းဆင်းလေ့လာ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်သယံဇာတ သစ်တောနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ဒိုက်ဦးမြို့သို့ ကွင်းဆင်းလေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။ […]

Read More…

တောင်ငူမြို့သို့ကွင်းဆင်းလေ့လာ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်နေ့နှင့် ၁၁ရက်နေ့တို့ တွင် တောင်ငူမြို့သို့ကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့ကြသည်။ […]

Read More…

ထန်းတပင်မြို့သို့ ကွင်းဆင်းလေ့လာ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်နေ့တွင် ထန်းတပင်မြို့သို့ ကွင်းဆင်းလေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။ […]

Read More…

အုတ်တွင်းမြို့သို့ ကွင်းဆင်းလေ့လာ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည်ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်နေ့တွင် အုတ်တွင်းမြို့သို့ကွင်းဆင်းလေ့လာ ကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။ […]

Read More…