ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၅ဝ/၂၀၁၅) ၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၈ ရက် (၂ဝ၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်)         ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၉(က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ အောက်ပါပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် ၁။ ဤနည်းဥပဒေများကို ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ ဟုခေါ်တွင်စေရမည်။ ၂။ ဤနည်းဥပဒေများတွင် ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဥပဒေများတွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည့်အပြင် အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်- (က) ဥပဒေ ဆိုသည်မှာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ဆိုသည်၊ (ခ) တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူး ဆိုသည်မှာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ […]

Read More…

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရေချိုငါးလုပ်ငန်းနည်းဥပဒေများ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးဝန်ကြီးဌာန ပဲခူးမြို့ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်         / ၂၀၁၅ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရေချိုငါးလုပ်ငန်းနည်းဥပဒေ ၁၃၇၇-ခုနှစ်၊             လ             ရက် (၂၀၁၅-ခုနှစ်၊            လ             ရက်) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးသည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရေချိုငါးလုပ်ငန်း ဥပဒေပုဒ်မ-၆၅၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အောက်ပါ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရေချိုငါးလုပ်ငန်းနည်းဥပဒေများကို […]

Read More…

ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းနည်းဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ သစ်တောနှင့်သတ္ထုဝန်ကြီးဌာန ပဲခူးမြို့ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂/၂၀၁၅ ၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော် ၃ ရက် (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မေလ ၅ ရက်)      ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ သစ်တောနှင့်သတ္ထုဝန်ကြီးဌာနသည် ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း ဥပဒေပုဒ်မ ၂၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အပ်နှင်း ထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံး၍ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အောက်ပါ ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း နည်းဥ ပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် ၁။ ဤနည်းဥပဒေများကို ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။ ၂။ ဤနည်းဥပဒေများတွင် ပါရှိသောစကားရပ်များသည် ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းဥပဒေတွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်။ ထို့အပြင် အောက်ပါစကားရပ်များသည် […]

Read More…

ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းနည်းဥပဒေများ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ သစ်တောနှင့် သတ္တုဝန်ကြီးဌာန အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၁၅ ၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၁၂ ရက် (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ ၁ ရက်) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ သစ်တောနှင့် သတ္တုဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးသည် ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်း ဥပဒေပုဒ်မ ၆၀၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ အောက်ပါနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။  အခန်း(၁) အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် ၁။ ဤနည်းဥပဒေများကို ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်း နည်းဥပဒေများဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။ ၂။ ဤနည်းဥပဒေများတွင် ပါရှိသောစကားရပ်များသည် ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းဥပဒေတွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည့်အပြင် အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်- (က) ဥပဒေ ဆိုသည်မှာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းဥပဒေကို ဆိုသည်၊ (ခ) […]

Read More…

ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ချီးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၀၇/၂၀၁၄) ၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း ၁၄ ရက် (၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ချီးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၉ နှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ချီးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၄(က) တို့အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ အောက်ပါနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် ၁။    ဤနည်းဥပဒေကို ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ချီးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။ ၂။    ဤနည်းဥပဒေများတွင် ပါရှိသော စကားရပ်များသည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး  ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် […]

Read More…