ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အဆောက်အအုံနှင့် မြေခွန်၊ ဝန်ဆောင်ခွန် စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃၃၉/၂၀၂၀) ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်နေ့ (၂ဝ၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်)         ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ ပုဒ်မ၉၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံး၍ အောက်ပါနည်းဥပဒေကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်……………………………….. […]

Read More…

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စားသောက်ဖွယ်ရာများပြုလုပ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃၃၈/၂၀၂၀) ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်နေ့ (၂ဝ၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်)         ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ ပုဒ်မ၉၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးလျက် အောက်ပါနည်းဥပဒေကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်……………………………….. […]

Read More…

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာ‌ရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃၃၇/၂၀၂၀) ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်နေ့ (၂ဝ၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်)         ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ ပုဒ်မ၉၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးလျက် အောက်ပါနည်းဥပဒေကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်……………………………….. […]

Read More…

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်နှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ချီးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၁၈/၂၀၁၉) ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၈ ရက် (၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်)         ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်နှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများချီးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ၂၄၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးလျက် အောက်ပါနည်းဥပဒေကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ အပြည့်အစုံဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်……………………………….. […]

Read More…

ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၅ဝ/၂၀၁၅) ၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၈ ရက် (၂ဝ၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်)         ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၉(က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ အောက်ပါပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် ၁။ ဤနည်းဥပဒေများကို ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ ဟုခေါ်တွင်စေရမည်။ ၂။ ဤနည်းဥပဒေများတွင် ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဥပဒေများတွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည့်အပြင် အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်- (က) ဥပဒေ ဆိုသည်မှာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ဆိုသည်၊ (ခ) တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူး ဆိုသည်မှာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ […]

Read More…