ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် – ၁ ၁၃၈၀ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော် ၁၀ ရက် (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၉ ရက်) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၈ အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ အောက်ပါဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်နှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက် ၁။ ဤဥပ ဒေကို ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။ ၂။ ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသောအောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်စေရမည်- (က) တိုင်းဒေသကြီးဆိုသည်မှာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကို ဆိုသည်။ (ခ) အစိုးရအဖွဲ့ဆိုသည်မှာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။ (ဂ) ဝန်ကြီးဌာနဆိုသည်မှာ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ရေချိုငါးလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စအရပ်ရပ်ကို တာဝန်ယူစီမံခန့်ခွဲရသည့်ဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။ (ဃ) […]

Read More…

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၃။) ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော်      ရက် (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ          ရက်) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အပိုင်း    ၁ အမည်နှင့် စတင်အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့ရက် ၁။ (က) ဤဥပဒေကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။ (ခ) ဤဥပဒေသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ခြောက်လတာကာလအတွက် ဖြစ်ရမည်။ (ဂ) ဤဥပဒေသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ […]

Read More…

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ(၆)လ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂ ။) ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၁၄ ရက် (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက်) နိဒါန်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် လူမှုစီးပွားရေးနယ်ပယ်အသီးသီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပြည်သူကို ဗဟိုပြု၍ အားလုံး ပါဝင်နိုင်သော အစဉ်အဆက်မပြတ် တိုးတက်မှုရရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ ချမှတ်ထားသည့် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးမူဝါဒများနှင့် အညီ စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အလို့ငှာ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ခြင်းနှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက် ၁။ (က) ဤဥပဒေကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။ […]

Read More…

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ဏ္ဍာနှစ် ပဲခူးတိုင်း​ေဒသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ဏ္ဍာနှစ် ပဲခူးတိုင်း​ေဒသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ တိုင်းဒေသကြီး လွတ်တော်ဥပဒေအမှတ်  ၂ ။) ၁၃၇၉ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော်  ၁၄  ရက် (၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ ဧပြီလ  ၂၅  ရက် ) နိဒါန်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် လူမှုစီးပွားရေးနယ်ပယ်အသီးသီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပြည်သူကိုဗဟိုပြု၍ အားလုံးပါဝင်နိုင်သော အစဥ်အဆက်မပြတ် တိုးတက်မှုရရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ ချမှတ်ထားသည့်နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးမူဝါများနှင့်အညီ စနစ်တကျအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် အလို့ငှာတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ခြင်းနှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက် ၁။ (က) ဤဥပဒေကို ၂၀၁၇−၂၀၁၈ဘဏ္ဍာနှစ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေဟုခေါ်တွင်စေရမည်။ (ခ) ဤဥပဒေသည်  ၂၀၁၇−၂၀၁၈ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့မှ စတင်အာဏာတည်စေရမည်။ ၂။ ဤဥပဒေသည် ၂၀၁၇−၂၀၁၈ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေဖြစ်သည်။ ၃။ ဤဥပဒေတွင်ပါရိှသော […]

Read More…

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၄။) ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း ၂ ရက် (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်နှင့် အကျိုးသက်ရောက်သည့်ကာလ ၁။ (က) ဤဥပဒေကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်၊ (ခ) ဤဥပဒေသည် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အကျိုးသက်ရောက်စေရမည်။ အခန်း(၂) နောက်ထပ်အသုံးစရိတ်များကို ခွင့်ပြုလျာထားပေးခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း ၂။ (က) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် […]

Read More…