၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ(၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်-၅)

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ(၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်-၅) တင်သွင်းသည့်ဌာန/ အဖွဲ့အစည်း    _     စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန အတည်ပြုခဲ့သည့်အစည်းအဝေး     _     ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ (မူကြမ်း)အား စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးက ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီက ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ(မူကြမ်း)အား စိစစ်ခဲ့ပြီး ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၁)ရက်နေ့တွင် ဝန်ကြီးချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေ အမှတ်−၅ အဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ဥပဒေ……………….. […]

Read More…

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ(၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်-၄)

၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ(၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်-၄) တင်သွင်းသည့်ဌာန/ အဖွဲ့အစည်း    _     စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန အတည်ပြုခဲ့သည့်အစည်းအဝေး     _     ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ(မူကြမ်း)အား စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးက ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီက ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ(မူကြမ်း)အား စိစစ်ခဲ့ပြီး ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ (၄)ရက်နေ့တွင် ဝန်ကြီးချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေ အမှတ်−၄ အဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ဥပဒေ………………..   […]

Read More…

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အပန်းဖြေစခန်းများ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့် ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်ဥပဒေ (၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၃)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အပန်းဖြေစခန်းများ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့် ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်ဥပဒေ (၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်-၃) တင်သွင်းသည့်ဌာန/ အဖွဲ့အစည်း    _      သယံဇာတ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန အတည်ပြုခဲ့သည့်အစည်းအဝေး     _     ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အပန်းဖြေစခန်းများ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့် ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်ဥပဒေ(မူကြမ်း)အား သယံဇာတ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးက ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီက ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အပန်းဖြေစခန်းများ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့် ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်ဥပဒေ(မူကြမ်း)အား စိစစ်ခဲ့ပြီး ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် သြဂုတ်လ (၇)ရက်နေ့တွင် […]

Read More…

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းဥပဒေ (၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်-၁)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းဥပဒေ (၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်-၁) တင်သွင်းသည့်ဌာန/ အဖွဲ့အစည်း    _      စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန အတည်ပြုခဲ့သည့်အစည်းအဝေး     _     ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းဥပဒေ(မူကြမ်း)အား စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးက ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီနှင့် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ကော်မတီ(၂)ရပ်က ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ပြင်ဆင်ချက်အဆိုတင်သွင်းခဲ့ပြီး ကော်မတီ(၂)ရပ်၏ ပြင်ဆင်ချက်များအတိုင်း လွှတ်တော်က သဘောတူအတည်ပြုခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၂)ရက်နေ့တွင် ဝန်ကြီးချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်−၁ အဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ဥပဒေ………………..   […]

Read More…

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အကျိုးတူပူးပေါင်းလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဥပဒေ (၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်-၆)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အကျိုးတူပူးပေါင်းလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဥပဒေ (၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်-၆) တင်သွင်းသည့်ဌာန/ အဖွဲ့အစည်း    _      စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ အတည်ပြုခဲ့သည့်အစည်းအဝေး     _     ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အကျိုးတူပူးပေါင်းလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဥပဒေ(မူကြမ်း)အား ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့  စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးက ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီနှင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းနှင့်မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာ ကော်မတီ(၂)ရပ်က ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ပြင်ဆင်ချက်အဆိုတင်သွင်းခဲ့ပြီး ကော်မတီ(၂)ရပ်၏ ပြင်ဆင်ချက်များအပေါ်   မဲခွဲဆုံးဖြတ်၍ လွှတ်တော်က အတည်ပြုခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁၁)ရက်နေ့တွင် ဝန်ကြီးချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ […]

Read More…