ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းဥပဒေ (၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်-၁)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းဥပဒေ (၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်-၁) တင်သွင်းသည့်ဌာန/ အဖွဲ့အစည်း    _      စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန အတည်ပြုခဲ့သည့်အစည်းအဝေး     _     ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းဥပဒေ(မူကြမ်း)အား စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးက ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီနှင့် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ကော်မတီ(၂)ရပ်က ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ပြင်ဆင်ချက်အဆိုတင်သွင်းခဲ့ပြီး ကော်မတီ(၂)ရပ်၏ ပြင်ဆင်ချက်များအတိုင်း လွှတ်တော်က သဘောတူအတည်ပြုခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၂)ရက်နေ့တွင် ဝန်ကြီးချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်−၁ အဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ဥပဒေ………………..   […]

Read More…

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အကျိုးတူပူးပေါင်းလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဥပဒေ (၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်-၆)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အကျိုးတူပူးပေါင်းလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဥပဒေ (၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်-၆) တင်သွင်းသည့်ဌာန/ အဖွဲ့အစည်း    _      စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ အတည်ပြုခဲ့သည့်အစည်းအဝေး     _     ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အကျိုးတူပူးပေါင်းလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဥပဒေ(မူကြမ်း)အား ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့  စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးက ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီနှင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဆည်မြောင်းနှင့်မြေယာကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာ ကော်မတီ(၂)ရပ်က ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ပြင်ဆင်ချက်အဆိုတင်သွင်းခဲ့ပြီး ကော်မတီ(၂)ရပ်၏ ပြင်ဆင်ချက်များအပေါ်   မဲခွဲဆုံးဖြတ်၍ လွှတ်တော်က အတည်ပြုခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁၁)ရက်နေ့တွင် ဝန်ကြီးချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ […]

Read More…

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် – ၁ ၁၃၈၀ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော် ၁၀ ရက် (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၉ ရက်) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၈ အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ အောက်ပါဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်နှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက် ၁။ ဤဥပ ဒေကို ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။ ၂။ ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသောအောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်စေရမည်- (က) တိုင်းဒေသကြီးဆိုသည်မှာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကို ဆိုသည်။ (ခ) အစိုးရအဖွဲ့ဆိုသည်မှာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။ (ဂ) ဝန်ကြီးဌာနဆိုသည်မှာ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ရေချိုငါးလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စအရပ်ရပ်ကို တာဝန်ယူစီမံခန့်ခွဲရသည့်ဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။ (ဃ) […]

Read More…

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၃။) ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော်      ရက် (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ          ရက်) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အပိုင်း    ၁ အမည်နှင့် စတင်အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့ရက် ၁။ (က) ဤဥပဒေကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။ (ခ) ဤဥပဒေသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ခြောက်လတာကာလအတွက် ဖြစ်ရမည်။ (ဂ) ဤဥပဒေသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ […]

Read More…

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ(၆)လ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂ ။) ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၁၄ ရက် (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက်) နိဒါန်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် လူမှုစီးပွားရေးနယ်ပယ်အသီးသီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပြည်သူကို ဗဟိုပြု၍ အားလုံး ပါဝင်နိုင်သော အစဉ်အဆက်မပြတ် တိုးတက်မှုရရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ ချမှတ်ထားသည့် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးမူဝါဒများနှင့် အညီ စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အလို့ငှာ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ခြင်းနှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက် ၁။ (က) ဤဥပဒေကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။ […]

Read More…